Przejdź do treści

Praca magisterska po angielsku

Wydawać by się mogło, że praca magisterska w języku angielskim niewiele różni się od pracy licencjackiej. Często jest ona zatem postrzegana przez studentów jako po prostu bardziej rozbudowana praca licencjacka, a więc po prostu należy opracować więcej stron. Jeśli jednak przyjrzymy się temu wszystkiemu bliżej sprawa nie wydaje się tak błaha i oczywista.

Przygotowanie do pisania pracy magisterskiej

Wszystko zaczyna się od doboru odpowiedniego tematu. O ile w przypadku pracy licencjackiej można zająć się dość prostymi aspektami takimi jak porównanie jakiegoś aspektu językowego w angielskim i polskim lub, w przypadku translatoryki, tłumaczenia piosenek, albo też w przypadku metodyki użycia gier w nauczaniu języka obcego to w przypadku pracy magisterskiej sam temat powinien być bardziej złożony i ambitny. Jest kilka powodów takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, bardziej rozbudowana i zawiła tematyka pracy naturalnie powoduje, że aby odpowiednio wszystko omówić i przedstawić potrzeba większej liczby stron. Student nie musi wówczas głowić się czym najlepiej zapełnić kolejne strony, gdyż samo omówienie najważniejszych kwestii i odpowiednio wnikliwa analiza lub badanie danego zagadnienia wystarczają do tego, aby z powodzeniem opracować co najmniej 50 lub 60 stron pracy. Po drugie, praca magisterska jest kolejnym etapem edukacyjnym zatem nie wystarczy tylko wykazać się znajomością literatury w obrębie dane go tematu. Tym razem trzeba umiejętnie powiązać pewne zależności lub zbadać dany aspekt od innej strony niż zazwyczaj co może prowadzić do nowych wniosków. Te z kolei mogą stanowić podstawę do jeszcze dalszych rozważań w przypadku, gdy student chce podążyć ścieżką naukową na etapie studiów doktoranckich. Jak zatem można zauważyć pisanie pracy magisterskiej po angielsku czy też generalnie w języku obcym zaczyna się dużo wcześniej niż w momencie faktycznego pisania jej pierwszych stron.
     Kolejnym elementem przygotowania jest zebranie odpowiedniej literatury, a także materiału do analizy, który będzie przedmiotem rozważań w części analitycznej. W przypadku przeprowadzania badania należy również najpierw zebrać lub stworzyć odpowiednie narzędzia, aby mieć pewność, że za ich pomocą uda się rzetelnie zbadać dany obszar tematyczny lub zagadnienie. Jeśli zatem badanie ma zostać przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety, należy najpierw zebrać dane tak, aby można było do nich dobrać odpowiednią literaturę i przygotować zaplecze teoretyczne pracy. Pisanie w odwrotnej kolejności, a więc najpierw teoria, a później część praktyczna (bez przygotowania) może powodować rozbieżności między obiema częściami co w rezultacie znacznie obniża ogólną wartość merytoryczną pracy magisterskiej. Należy również pamiętać, że w przypadku pracy magisterskiej zakres, a także jakość literatury również muszą być na odpowiednim poziomie, gdyż bezpośrednio rzutują one na jakość samej pracy.

Pisanie pracy magisterskiej

Jakość pracy może również być odzwierciedlona w stylu jakim jest ona napisana. Nie chodzi tutaj jednak o to, aby używać bardzo zawiłego słownictwa i pokazać, że potrafimy korzystać ze słownika. Zawsze można znaleźć słowo lub wyrażenie, które będzie mało zrozumiałe dla samego promotora czy recenzenta pracy. Takie podejście można stosować w przypadku pisemnej części egzaminu z praktycznej nauki języka angielskiego (komponentu pisanego) lub na zajęciach Academic Writing, lecz w przypadku pracy magisterskiej styl i forma powinny być stonowane. Jednakże, należy pamiętać, aby maksymalnie odnosić się do fachowych pojęć i zagadnień używając tak zwanego języka zawodowego związanego z danym obszarem tematycznym (metalanguage).
     O ile praca licencjacka może być dla studenta nowym wyzwaniem o tyle w przypadku pracy magisterskiej student jest już częściowo zaznajomiony z charakterystyką całego przedsięwzięcia. Wyzwaniem w tym przypadku może być odpowiednie rozplanowanie pisania. Należy pamiętać, że tym razem trzeba opracować o wiele więcej stron, a czasu na pisanie jest często tyle samo lub nawet mniej niż na pracę licencjacką. Trzeba zatem odpowiednio wcześnie przystąpić do opracowania i nałożyć sobie ściśle określone ramy czasowe na poszczególne etapy i części. Bardzo często zdarza się, że polegając na doświadczeniu związanym z pisaniem wcześniejszej pracy student decyduje się odłożyć opracowanie na później i przystępuje do pracy w ostatnim semestrze. Wtedy często również okazuje się, że nie zdoła on jednak napisać pracy w terminie co powoduje niepotrzebne problemy i stres, a także ostatecznie koszty związane z przedłużaniem semestru.
     Celowo pomijane są tutaj kwestie związane z tworzeniem planu pracy, gdyż mając pewne doświadczenie nabyte w toku pisania pracy licencjackiej wiadomo już jak powinno to przebiegać. Tym razem liczy się jednak odpowiednie podejście i strategia. Jednym z powodów jest to, że pisząc pracę magisterską student musi być bardziej samodzielny niż kiedy pisze pracę licencjacką. Wynika to częściowo z podejścia uczelni i promotora, gdyż wiadomo, że student ma już na tym polu pewne doświadczenie, a dodatkowo na tym również polega większe wyzwanie jakim jest praca magisterska w porównaniu do licencjackiej. Zatem poza ogólnymi wskazówkami i komentarzami student sam musi podejmować kluczowe decyzje odnośnie treści pracy, sposobu przedstawienia poszczególnych aspektów, opracowania części praktycznej itd.

Podsumowanie

Choć napisanie nawet najlepszej pracy magisterskiej nie daje lepszej pozycji startowej na rynku pracy po ukończeniu studiów dobrze jest podejść do tego zadania poważnie, w szczególności jeśli myśli się o dalszej karierze naukowej. W przypadku osób podejmujących pracę nauczyciela języka angielskiego lub tłumacza dobór odpowiedniego tematu, który pozwoli im zbadać pewną sferę ich przyszłej pracy zawodowej może stanowić ważne ułatwienie. To z kolei może przełożyć się na lepsze wdrożenie się w arkana pracy co bezpośrednio może wpływać na jakość wykonywanej pracy czy świadczonych usług. Jak zatem widać, napisanie pracy magisterskiej nie jest jedynie wymogiem formalnym, który należy spełnić lecz może stanowić ważny krok w pracy zawodowej pod warunkiem odpowiedniego podejścia do tego zadania.